Algemene Voorwaarden

Datum: 8 oktober 2019

Artikel 1 - Definities

1. Postcodes.nu: de eenmanszaak postcodes.nu, gevestigd te Reeuwijk, opererend onder KvK nummer 74793306;
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Postcodes.nu een aanbieding doet of met wie Postcodes.nu een overeenkomst sluit;
3. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Postcodes.nu en de opdrachtgever wordt gesloten voor een dienst of werkzaamheden door Postcodes.nu;
4. Abonnementsovereenkomst: iedere overeenkomst, die de opdrachtgever het recht geeft, om tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de contractperiode de overeengekomen dienst te kunnen gebruiken;
5. Servicebericht: een e-mailbericht, verstuurd namens Postcodes.nu en geadresseerd aan de opdrachtgever, waarin mededelingen worden gedaan over alle aanpassingen die betrekking kunnen hebben op de overeenkomst tussen Postcodes.nu en de opdrachtgever;
6. Contractperiode: de termijn die aanvangt op het moment dat het abonnement volgens de abonnementsovereenkomst start en welke voortduurt, voor de tussen Postcodes.nu en de opdrachtgever, in de abonnementsovereenkomst overeengekomen periode;
7. Fair use policy: het naar redelijkheid gebruik maken van de diensten van Postcodes.nu. Redelijk gebruik is tot een maximum van 40 aanvragen per abonnement per seconde;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Postcodes.nu en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Postcodes.nu en de opdrachtgever.
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Artikel 3 - Betaling

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2. Postcodes.nu is gerechtigd om periodiek te factureren en automatisch te laten incasseren door een derde partij.

Artikel 4 - Gebruik

1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing van de door Postcodes.nu geleverde diensten of gegevens.
2. De opdrachtgever verklaart zich te houden aan de fair use policy van Postcodes.nu. Mocht de opdrachtgever de fair use policy meermaals overschrijden, dan is Postcodes.nu gerechtmatigd om passende acties te ondernemen.

Artikel 5 - Duur en beëindiging

1. Bij het beëindigen van een overeenkomst door de opdrachtgever, wordt de verlening van de bijbehordende dienst aan het einde van de contractperiode beëindigd.
2. Bij het beëindigen van een abonnementsovereenkomst door de opdrachtgever, wordt de verlening van de bijbehordende dienst aan het einde van de contractperiode beëindigd. Daarnaast vinden er geen automatische incasso's meer plaats.

Artikel 6 - Garanties

1. De garanties die Postcodes.nu biedt met betrekking tot de beschikbaarheid zijn enkel van toepassing op betaalde diensten.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

1. Postcodes.nu kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voortkomende uit de relatie met Postcodes.nu, tenzij aantoonbaar is dat de schade met voorbedachten rade is veroorzaakt door Postcodes.nu.

Artikel 8 - Onderhoud

1. Postcodes.nu is gerechtigd een dienst gedurende korte tijd buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de dienstverlening. Bij gepland onderhoud wordt dit minimaal 3 dagen van tevoren gecommuniceerd middels een servicebericht.
2. Wanneer een dienst gedurende korte tijd buiten gebruik is, waarbij de opdrachtgever minimaal een week van te voren op de hoogte gesteld is middels een servicebericht (zie artikel 8.1), valt dit buiten de gegarandeerde beschikbaarheid van 100%.

Artikel 9 - Wijzigingen

1. Postcodes.nu is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierbij wordt de opdrachtgever per e-mail op de hoogte gesteld middels een servicebericht.